ĐẢNG BỘ …………….
CHI BỘ …………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2022

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2022

 

Họ và tên: …………………… Ngày sinh: ……………………

Chức vụ Đảng: …………….

Chức vụ chính quyền: ……………….

Chức vụ đoàn thể: ………………..

Đơn vị công tác: ………………….

Chi bộ: ……………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

Có tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của đảng. Có ý thức trong công tác đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị. Bản thân học tập nâng cao trình độ chính trị nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cá nhân, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời tuyên truyền vận động gia đình thực hiện tốt đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và chấp hành tốt nghĩa vụ của công dân.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Tôi luôn có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và xác định đây là một nội dung của bản thân để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do vậy tôi luôn nêu cao trách nhiệm cá nhân trong công tác, trung thực trong công việc và báo cáo thỉnh thị đối với lãnh đạo;

Có lối sống trong sáng, lành mạnh, hòa nhã và gần gũi với đồng nghiệp; Thẳng thắng phê bình và tự phê bình, có ý thức xây dựng trong đóng góp ý kiến đối với Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ cũng như xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phục tùng sự phân công điều động của tổ chức.

Có tinh thần trách nhiệm cao, thiện chí và chủ động trong phối hợp công tác với các phòng, khoa khác trong đơn vị

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành và của các đoàn thể là hội viên. Không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Về tác phong, lề lối làm việc

Bản thân luôn chủ động trong công việc, làm việc hiệu quả, nguyên tắc làm việc tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của Ngành, đơn vị đề ra, cách làm việc khoa học.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Về công tác chuyên môn: Bản thân hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Với tư cách là Đảng viên chi bộ ….. luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công là: Thực hiện nhiệm vụ đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn do Lãnh đạo ……. giao theo Chương trình công tác năm 2021 ………. thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng ……… và Quy chế tổ chức và hoạt động của ……..

Với tư cách là giảng viên nhưng phụ trách công việc liên quan đến công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử và một số công việc khác do lãnh đạo giao. Trong năm đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã giao.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Bản thân luôn tuân thủ và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đã đăng ký từ đầu năm 2021.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình, phân bổ công việc chưa hợp lý, chưa sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Năm 2022, Bản thân mạnh dạn tự phê bình và phê bình. Bố trí công việc một cách khoa học hơn. Đã sắp xếp tham gia học các lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Chi bộ. Cố gắng khắc phục những nhược điểm trong năm 2022.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□  Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

 

  Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

 

 

ánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………………………………………………………..

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………………………………………….

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

 

 

 

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:…………………………………..

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

Tải file word Bản kiểm điểm đảng viên