DANH MỤC 21 BIỂU MẪU TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU

Mẫu áp dụng chung cho Viện kiểm sát hai cấp (cấp huyện, cấp tỉnh)

1 Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp Mẫu số 01/PL09
2 Quyết định thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp Mẫu số 02/PL09
3 Quyết định phân công Kiểm tra viên nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát Mẫu số 03/PL09
4 Quyết định thay đổi Kiểm tra viên nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát Mẫu số 04/PL09
5 Báo cáo thỉnh thị đường lối giải quyết việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính Mẫu số 05/PL09
6 Công văn trả lời báo cáo thỉnh thị đường lối giải quyết việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính Mẫu số 06/PL09
7 Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân Mẫu số 07/PL09
8 Kiến nghị tổng hợp vi phạm Mẫu số 08/PL09
9 Kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật Mẫu số 09/PL09
10 Báo cáo (thông báo) kết quả phiên họp Mẫu số 10/PL09

Mẫu áp dụng cho Viện kiểm sát cấp huyện

11 Phiếu kiểm sát Thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính Mẫu số 11/PL09
12 Phiếu kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính Mẫu số 12/PL09
13 Báo cáo đề xuất việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính Mẫu số 13/PL09
14 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính Mẫu số 14/PL09
15 Phiếu kiểm sát Quyết định giải quyết của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính Mẫu số 15/PL09
16 Quyết định kháng nghị Mẫu số 16/PL09
17 Quyết định rút toàn bộ (một phần) Quyết định kháng nghị Mẫu số 17/PL09

Mẫu áp dụng cho Viện kiểm sát cấp tỉnh

18 Phiếu kiểm sát Thông báo thụ lý đơn khiếu nại (văn bản kiến nghị, kháng nghị) Mẫu số 18/PL09
19 Báo cáo đề xuất việc xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) Mẫu số 19/PL09
20 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) Mẫu số 20/PL09
21 Phiếu kiểm sát Quyết định giải quyết khiếu nại (kiến nghị, kháng nghị) Mẫu số 21/PL09

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH3 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân Pháp lệnh số 09/2014
Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân Nghị quyết số 04/2015

 

Tải file word 21 biểu mẫu trong công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân