DANH MỤC 65 BIỂU MẪU TỐ TỤNG, NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

STT Biểu mẫu Ký hiệu

Mẫu áp dụng cho 3 cấp (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm (tái thẩm)

01 Quyết định phân Kiểm sát viên (Kiểm tra viên) kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính Mẫu số 01/HC
02 Quyết định thay đổi Kiểm sát viên (Kiểm tra viên) kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính Mẫu số 02/HC
03 Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (phiên họp) Mẫu số 03/HC
04 Quyết định thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (phiên họp) Mẫu số 04/HC
05 Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án hành chính (kiến nghị đối với vụ án hành chính cụ thể) Mẫu số 05/HC
06 Kiến nghị tổng hợp vi phạm Mẫu số 06/HC
07 Kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật Mẫu số 07/HC
08 Báo cáo thỉnh thị đường lối giải quyết vụ án hành chính Mẫu số 08/HC
09 Công văn trả lời báo cáo thỉnh thị đường lối giải quyết vụ án hành chính Mẫu số 09/HC
10 Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính Mẫu số 10/HC
11 Thông báo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (tái thẩm) đối với Bản án (Quyết định) của Tòa án Mẫu số 11/HC
12 Báo cáo (thông báo) kết quả phiên tòa (phiên họp) Mẫu số 12/HC
13 Biên bản kiểm sát Biên bản phiên tòa (phiên họp) Mẫu số 13/HC
14 Quyết định giám định lại Mẫu số 14/HC
15 Yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ Mẫu số 15/HC
16 Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hành chính Mẫu số 16/HC
17 Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hành chính (Lần 2) Mẫu số 17/HC
18 Phiếu chuyển trả hồ sơ vụ án hành chính Mẫu số 18/HC
19 Biên bản bàn giao hồ sơ vụ án hành chính Mẫu số 19/HC

Mẫu áp dụng cho 2 cấp (sơ thẩm, phúc thẩm)

20 Quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án (Quyết định) của Tòa án cấp sơ thẩm Mẫu số 20/HC
21 Quyết định thay đổi (bổ sung) Quyết định kháng nghị phúc thẩm Mẫu số 21/HC
22 Quyết định rút toàn bộ (một phần) Quyết định kháng nghị phúc thẩm Mẫu số   22/HC
 23 Kiến nghị Quyết định (Thông báo về việc không ra quyết định) áp dụng (thay đổi, hủy bỏ) biện pháp khẩn cấp tạm thời Mẫu số   23/HC
24 Yêu cầu xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ Mẫu số 24/HC

Mẫu áp dụng cho cấp sơ thẩm

25 Kiến nghị về việc cử người giám hộ khởi kiện vụ án hành chính Mẫu số 25/HC
26 Phiếu kiểm sát Thông báo trả lại đơn khởi kiện Mẫu số 26/HC
27 Yêu cầu sao chụp bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ Mẫu số 27/HC
28 Kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện Mẫu số 28/HC
29 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, giải quyết kiến nghị (khiếu nại) về việc trả lại đơn khởi kiện Mẫu số 29/HC
30 Kiến nghị đối với Quyết định giải quyết khiếu nại (kiến nghị) về việc trả lại đơn khởi kiện Mẫu số 30/HC
31 Phiếu kiểm sát Thông báo về việc thụ lý vụ án Mẫu số  31/HC
32 Kiến nghị về việc chuyển (không chuyển) hồ sơ vụ án hành chính Mẫu số 32/HC
33 Kiến nghị Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn Mẫu số 33/HC
34 Báo cáo đề xuất việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm Mẫu số 34/HC
35 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hành chính sơ thẩm Mẫu số 35/HC
36 Phiếu kiểm sát Bản án (Quyết định) của Tòa án cấp sơ thẩm Mẫu số 36/HC
37 Báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án (Quyết định) của Tòa án cấp sơ thẩm Mẫu số 37/HC

Mẫu áp dụng cho cấp phúc thẩm

38 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xét kháng cáo quá hạn Mẫu số 38/HC
39 Phiếu kiểm sát Quyết định chấp nhận (không chấp nhận) việc kháng cáo quá hạn Mẫu số 39/HC
40 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xét chậm nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm Mẫu số 40/HC
41 Phiếu kiểm sát Quyết định chấp nhận (không chấp nhận) việc chậm nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm Mẫu số 41/HC
42 Phiếu kiểm sát Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm Mẫu số 42/HC
43 Báo cáo đề xuất việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm Mẫu số 43/HC
44 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa (phiên họp) phúc thẩm Mẫu số 44/HC
45 Phiếu kiểm sát Bản án (Quyết định) của Tòa án cấp phúc thẩm Mẫu số 45/HC

Mẫu áp dụng cho cấp giám đốc thẩm (tái thẩm)

46 Quyết định hoãn thi hành án Mẫu số 46/HC
47 Yêu cầu hoãn thi hành án Mẫu số 47/HC
48 Thông báo về xử lý đơn (thông báo, kiến nghị) đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (tái thẩm) Mẫu số 48/HC
49 Báo cáo đề xuất việc giải quyết đơn (thông báo, kiến nghị) đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (tái thẩm) Mẫu số 49/HC
50 Báo cáo đề xuất quan điểm của Viện kiểm sát đối với Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) của Chánh án Tòa án nhân dân Mẫu số 50/HC
51 Thông báo về việc không kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) Mẫu số 51/HC
52 Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) Mẫu số 52/HC
53 Quyết định thay đổi (bổ sung) Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) Mẫu số 53/HC
54 Quyết định rút toàn bộ (một phần) Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) Mẫu số 54/HC
55 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa giám đốc thẩm (tái thẩm) (Trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (tối cao) kháng nghị) Mẫu số 55/HC
56 Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa giám đốc thẩm (tái thẩm) (Trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (tối cao) kháng nghị) Mẫu số 56/HC
57 Phiếu kiểm sát Quyết định giám đốc thẩm (tái thẩm) Mẫu số 57/HC

Mẫu dùng cho cấp giám đốc thẩm (tái thẩm) ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao

58 Báo cáo đề xuất việc xem xét kiến nghị theo thủ tục đặc biệt đối với Quyết định giám đốc thẩm (tái thẩm) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Mẫu số 58/HC
59 Tờ trình đề nghị ban hành kiến nghị xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm (tái thẩm) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo thủ tục đặc biệt Mẫu số 59/HC
60 Báo cáo đề xuất về quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) Mẫu số 60/HC
61 Thông báo về việc không kiến nghị theo thủ tục đặc biệt Mẫu số 61/HC
62 Kiến nghị về việc xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm (tái thẩm) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Mẫu số 62/HC
63 Phát biểu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại phiên họp xem xét kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo thủ tục đặc biệt Mẫu số 63/HC
64 Phát biểu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại phiên họp xem xét kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) Mẫu số 64/HC
65 Phát biểu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại phiên họp xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm (tái thẩm) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Mẫu số 65/HC

 

Tải file word 65 biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính