Đề thi và đáp án vào lớp 6 trường THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2021-2022

Khảo sát năng lực phần Trắc nghiệm

Khảo sát năng lực phần Đọc hiểu và Làm văn

Khảo sát năng lực phần Tiếng anh

Khảo sát năng lực phần Toán học và Tư duy logic

Đáp án khảo sát năng lực phần Trắc nghiệm

Đáp án khảo sát năng lực phần Đọc hiểu và Làm văn

Đáp án khảo sát năng lực Tiếng anh

Đáp án khảo sát năng lực phần Toán học và Tư duy logic