Cambridge english movers dành cho trẻ em từ 8 đến 10 tuổi, trọn bộ gồm 03 cuốn, giúp các em cải thiện Tiếng anh của mình qua 3 kỹ năng nghe, đọc – viết và nói.

Nội dung Cambridge English movers

Nội dung movers bao gồm 3 bài test, luyện 3 kỹ năng nghe, đọc – viết và nói.

1. Listening: gồm 4 Part

Part 1: Listen and draw lines

Part 2: Read the question. Listen and write a name or a number

Part 3: Listen and tick (√) the box

Part 4: Listen and colour

2. Reading and Writing: gồm 5 part

Part 1: Look and read. Put a tick (√) or a cross (×) in the box

Part 2: Look and read. Write Yes or No

Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words

Part 4: Choose a word from the box. Write the correct word next to number 1-5

Part 5: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers

3. Speaking: gồm 3 bài test

Cấu trúc đề thi movers

Đề thi movers gồm 03 phần, kiểm tra đủ 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

Phần 1: Nghe (Listening)

Phần 2: Đọc và viết (Reading and Writing)

Phần 3: Nói (Speaking)

Cách tính điểm thi movers

Cách tính điểm thi Cambridge english movers được thể hiện qua các biểu tượng hình khiên được in trên chứng chỉ với số lượng tối đa mỗi bé nhận được là 5 khiên cho mỗi kĩ năng Nghe – Đọc và viết – Nói

Mức điểm đạt là tổng số 10 khiên trở lên và mỗi kỹ năng không được dưới 2 khiên.

Chứng chỉ Cambridge english movers

Chứng chỉ Movers

Tải trọn bộ 03 giáo trình movers có đáp án