Hướng dẫn các bước đăng ký hóa đơn điện tử và hủy các hóa đơn đã thông báo phát hành trước đây

Hướng dẫn các bước đăng ký hóa đơn điện tử

Bước 1: Lập và ký gửi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP). Các thao tác lập, ký điện tử, gửi mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT; người nộp thuế liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để được hướng dẫn cụ thể theo đặc điểm riêng của từng đơn vị.

Ghi chú:

-Người nộp thuế lựa chọn một trong số những đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế xác nhận để điều kiện cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (Danh sách nhà cung cấp dịch vụ được cập nhật công khai trên trang web Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh: https://quangninh.gdt.gov.vn/)

-Thông tin cung cấp về số điện thoại, thư điện tử đăng ký trên mẫu 01/ĐKTĐ phải chính xác để nhận thông báo điện tử từ cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và các thông báo khác từ cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 2: Người nộp thuế nhận được Email của Cơ quan thuế thông báo tiếp nhận tờ khai đăng ký

Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được tờ khai đăng ký của người nộp thuế, Cổng điện tử gửi email thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT về việc tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký của người nộp thuế.

Bước 3: Người nộp thuế nhận được email của Cơ quan thuế chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Cổng điện tử gửi thông báo về việc tiếp nhận Mẫu số 01/TB-TNĐT, cơ quan quản lý thuế sẽ gửi thông báo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có)

Hướng dẫn hủy các hóa đơn đã thông báo phát hành trước đây

(Căn cứ điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời gian hủy hóa đơn là chậm nhất là ba mươi ngày (30 ngày), kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

-Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.

-Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số … đến số … hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục)

-Biên bản hủy hóa đơn

-Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số … đến số …, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Ghi chú: Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu TB03/AC) được thành lập hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (nộp bản giấy hoặc nộp qua trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn), chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.