Nội dung Cambridge English Flyers authentic examination papers gồm 03 cuốn Flyers 1, Flyers 2 và Flyers 3. Mỗi cuốn gồm 3 bài test, mỗi test gồm 3 phần, luyện 3 kỹ năng nghe, đọc và viết, nói