Nội dung Cambridge English Movers authentic examination papers gồm 03 cuốn Movers 1, Movers 2 và Movers 3. Mỗi cuốn gồm 3 bài test, mỗi test gồm 3 phần, luyện 3 kỹ năng nghe, đọc và viết, nói