Nội dung Cambridge English starters authentic examination papers gồm 03 cuốn Starters 1, Starters 2 và starters 3. Mỗi cuốn gồm 3 bài test, mỗi test gồm 3 phần, luyện 3 kỹ năng nghe, đọc và viết, nói